اواخر هفته پیش ساعت ۲۱ شب در خیابان معراج
اصفهان چند تن از اراذل اوباش پس از تجاوز به یک زن اورا با ماده ی مخدر
شیشه از حالت طبیعی خارج کرده و او را با اندامکاملا عریان در خیابان رها
می کنند.پس از حدود ۱۰ دقیقه خانمی او را با چادر پوشانده و این زن توسط
نیروهای انتظامی دستگیر شد.

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]